Tags

, , , , , ,

THAY ĐỔI DUNG LƯỢNG TỐI ĐA CHO PHÉP UPLOAD FILE TRONG SHAREPOINT 2010

Theo mặc định, SharePoint 2010 chỉ cho phép upload 1 document (hay file) tối đa là 28 Mb. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp chúng ta cần upload những file lớn hơn nhiều. Khi đó, chúng ta cần phải chỉnh sửa lại thông số này.

Vì bản chất của SharePoint là những Web site ASP.NET nên ngoài việc chỉnh lại thông số Maximum Upload Size cho Web Application  trong Central Administration site (CA site),  chúng ta phải thay đổi giá trị của thuộc tính maxAllowedContentLength trong web.config của Web site chứa Web Application đó.

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

 1. Thay đổi thiết lập maximum upload size trong central administration site

  1. Login vào Central Administartion Site, chọn Central Administration -> Application Management -> Manage Web Applications.

  2. Chọn Web Application muốn chỉnh sửa, click chọn General Settings

  Ghi chú: giá trị mặc định trong SharePoint là 50Mb nhưng thực tế chỉ cho phép upload 28Mb!

  3. Thay đổi Maximum Upload Size, ví dụ: 2048 (MB = 2Gb, và đây là giá trị tối đa vì phụ thuộc vào IIS)

 2. chỉnh sửa web.config cho từng web application đang cần thay đổi dung lượng tối đa cho phép upload file

  1. Browse đến folder chứa Web site IIS của Web Application cần chỉnh sửa, thông thường sẽ có đường dẫn là C:\inetpub\wwwroot\wss\ VirtualDirectories\ <tên Website của Web Application trong IIS>

  2. Mở file Web.config, và thay đổi giá trị của thẻ system.webServer/security/requestFiltering/requestLimits

  1: <system.webServer>
  2:    <security>
  3:      <requestFiltering>
  4:           <requestLimits maxAllowedContentLength=” 2147483648″/>
  5:      </requestFiltering>
  6:    </security>
  7: </system.webServer>

  Lưu ý: Giá trị của maxAllowedContentLength được tính bằng Kb và phải chính xác với giá trị được quy đổi ra Kb của Maximum Upload Size mà chúng ta đã cấu hình ở bước trên

Enjoy!!!
Nhat Phan

Nhat Phan

Advertisements