Tags

, , , , , ,

GIẢI PHÁP ALWAYSON TRONG SQL SERVER 2012 (Phần 4)

Giải pháp AlwaysOn trong SQL Server 2012 (Phần 1) giới thiệu tổng quan về AlwaysOn trong SQL Server 2012

Giải pháp AlwaysOn trong SQL Server 2012 (Phần 2) đề cập tới AlwaysOn Availability Groups

Giải pháp AlwaysOn trong SQL Server 2012 (Phần 3) trình bày các bước thực hiện cấu hình AlwaysOn Availability Group

Trong Phần 4 này sẽ tập trung giới thiệu sơ lược về AlwaysOn FCI.

B. ALWAYSON FAILOVER CLUSTER INSTANCE:

AlwaysOn FCI cho phép chúng ta thiết lập fail over ở tầng Instance cùng với 1 WSFC Cluster. Khi đó 1 Availability Replica có thể nằm trên 1 Standalone Instance hoặc là 1 FCI Instance.

Nếu như AlwaysOn Availability Groups không phụ thuộc vào shared storage thì ngược lại, nếu như chúng ta sử dụng SQL Server FCI để chứa 1 hay nhiều Availability Replicas, mỗi một FCI được cấu hình phải có chung 1 shared storage.

Một FCI sẽ chạy dựa trên 1 WSFC Resource group, bao gồm 1 hay nhiều WSFC node. Khi start up FCI, 1 trong những node trên sẽ chiếm được quyền kiểm soát (take ownership) toàn bộ resource trong Resource group đó, bao gồm: Network name, IP, shared disks, SQL Server services (Database engine, Agent, Analysis Services, …).

1. Các Yếu tố Cấu thành Trong FCI

Một FCI bao gồm 1 tập các physical server (node) có cấu hình phần cứng cũng như phần mềm (OS, SQL Version, Instance name,…) tương tự nhau. Đây là yêu cầu tiên quyết để FCi có thể fail over giữa các node với nhau.

WSFC Resource Group

Một SQL server FCI chạy trên 1 WSFC resource group. Mỗi node trong resource group này duy trì 1 bản sao được đồng bộ với nhau, và tại 1 thời điểm chỉ có duy nhất 1 node sử dụng được resource group đó, gọi là active node. WSFC quản lý tất cả cấu hình, bao gồm: cấu hình quorum, failover policy, failover oprerations, VNN hay virtual IP của FCI. Trong trường hợp có lỗi xảy ra, việc sử dụng resource group sẽ được chuyển cho 1 node khác trong FCI. Số lượng các node hỗ trợ trong 1 WSFC resoure group phụ thuộc vào bản edition SQL Server đang cài đặt.

Trong cùng 1 WSFC cluster, có thể có nhiều FCI (multiple resource group), phụ thuộc vào khả năng của phần cứng như CPU, memory, disk,…

SQL Server Binaries

Các binary files sẽ được cài đặt trên từng node của FCI như việc cài đặt dạng stand-alone thông thường. Tuy nhiên, các SQL Server service sẽ không chạy automatic mà được quản lý bởi WSFC.

Storage

Khác với AlwaysOn Availability Group, 1 FCI phải sử dụng shared storage  giữa các node để lưu trữ database và log. Shared storage này có thể là WSFC cluster disk, disk trong SAN, hay 1 file shares trong SMB. Điều này đồng nghĩa với việc storage chính là 1 trong những điểm yếu nhất, là gót chân asin, trong giải pháp FCI.

Network Name

Virtual Network Name (VNN) cung cấp 1 điểm kết nối đồng nhất cho FCI. VNN cho phép ứng dụng connect đến các database thông qua VNN mà không cần biết Active node hiện thời. Trong trường hợp failover xảy ra, quá trình chuyển đổi Active node là trong suốt đối với ứng dụng và thời gian downtime được giảm tối đa.

Virtual IPs

Trong trường hợp sử dụng multi-subnet FCI, 1 virtual IP sẽ được gán cho mỗi subnet trong FCI đó. Khi xảy ra failover, VNN trong DNS sẽ được cập nhật lại đến 1 virtual IP mới. Như vậy, application hay client vẫn kết nối tới FCI thông qua cùng 1 VNN mà không cần biết đang kết nối tới subnet nào.

2. Ưu Điểm

  • Bảo vệ dữ liệu ở tầng Instance.
  • Khả năng Automatic Failover trong trường hợp bị lỗi hardware, OS, service hay application).
  • Hỗ trợ nhiều giải pháp lưu trữ khác nhau, bao gồm WSFC cluster disk như iSCSI, Fiber Channel, …
  • Có thể áp dụng giải pháp khôi phục dữ liệu sau thảm họa bằng việc sử dụng multi-subnet FCI hoặc 1 FCI để chứa các database trong 1 AlwaysOn availability group mà không cần phải cấu hình virtual LAN.
  • Không cần phải cấu hình lại application hay client sau khi fail over xảy ra.

3. FCI vs. Availability Groups

Bất kể số lượng các node có trong 1 FCI, 1 FCI chỉ có thể chứa 1 replica duy nhất cho 1 Availability Group. Bảng dưới đây liệt kê điểm khác nhau giữa các node trong 1 FCI và các replica trong 1 Availability Group.

Nodes within an FCI Replicas within an availability group
Uses WSFC cluster Yes Yes
Protection level Instance Database
Storage type Shared Non-shared
Storage solutions Direct attached, SAN, mount points, SMB Depends on node type
Readable secondaries No Yes
Applicable failover policy settings
  • WSFC quorum
  • FCI-specific
  • Availability group settings
  • WSFC quorum
  • Availability group settings
Failed-over resources Server, instance, and database Database only
Enjoy!!!
Nhat Phan
Advertisements