Tags

, , , ,

TỔNG QUAN VỀ POWER VIEW TRONG SQL SERVER 2012

Power View, còn có tên codename là “Project Crescent”, là 1 công cụ để khai thác dữ liệu 1 với khả năng trình bày đẹp mắt, có tính trực quan và tương tác rất cao. Power View là 1 ứng dụng hướng tới người sử dụng (end-user) cung cấp khả năng tạo những ad-hoc report 1 cách cực kì đơn giản. Những report này có thể lấy dữ liệu từ những PowerPivot workbook hay những BI Semantic Models được deploy từ SQL Server 2012 Analysis Services.

Các Power View report có thể được publish lên Report server của SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS).

Khi SSRS được tích hợp với SharePoint Server 2010, Power View sẽ cung cấp khả năng cho phép hiển thị những report  ngay trên trình duyệt web browser thông qua Silverlight.

Một số tính năng được hỗ trợ trong Power View:

1. Multiple Views trong 1 Report

Các Power View report hỗ trợ xem được nhiều View trong mỗi report. Report dưới đây có tất cả là 5 View và có thể hiện preview ở phần bên trái của report.

2. Export qua PowerPoint

Trong nhiều trường hợp, các Report cần được trình bày bằng PowerPoint. Khi đó cần phải lấy được các thông tin trong Power View (là những table, chart, gauge, …) để import vào PowerPoint. Các thông tin này không phải là những ảnh tĩnh mà sẽ được convert qua PowerPoint với đầy đủ các tính năng tương tác.

3. PowerPivot Gallery Preview Images

Power View hỗ trợ preview trong PowerPivot Gallery như trong các Excel workbook.

4. Multiple View Navigation

Trong 1 Power View Report có nhiều view, chúng ta có thể sử dụng tính năng storyboard để xem các view khác nhau.

5. Sorting

Power View hỗ trợ sắp xếp trên tất cả các vùng dữ liệu (data region). Đối với table hay matrix, click column header để sắp xếp. Đối với chart, sẽ có 1 vùng ở ngay trên chart, gọi là Floatie, cho phép chúng ta sắp xếp theo measure hay category.

6. Number Formatting cho Table và Matrix

Power View cho phép định dạng việc hiển thị số trong table và matrix.

7. Các Tính năng Mới cho Chart

Power View có rất nhiều tính năng mới cho chart, như hỗ trợ:

  • Hơn 20 series trong 1 chart
  • Multiple measures
  • Color series trong Scatter và Bubble chart

8. Filter theo từng vùng dữ liệu (Data Region)

Ngoài khả năng filter dữ liệu cho toàn bộ View, Power View cho phép chúng ta filter theo từng vùng dữ liệu thông qua Filter pane

9. Measure filter

Cũng trong Filter pane, chúng ta có thể lọc lại theo measure.

10. Khả năng tìm kiếm khi lọc (Search in Filters)

Tính năng tìm kiếm rất hữu ích trong trường hợp có nhiều Category.

11. Hỗ trợ kéo thả dữ liệu vào vùng Canvas

Chúng ta có thể kéo các field trong model explorer và thả trực tiếp  trong vùng Canvas. (Nếu chưa có field nào trước đó, 1 table mới sẽ được tạo ra.)

12. Print

Print với cơ chế WYSIWYG (what you see is what you get).

13. Hỗ trợ Database Image

Power View hỗ trợ Database Images được lưu trữ trực tiếp trong Model.

14. Hiển thị item No Data

Thông qua kiểu nối “outer join”, Power View report có thể hiển thị những item không có dữ liệu.

15. Measures as Non-Measures

Chọn option “Do not summarize” cho 1 field muốn hiển thị như là 1 non-measure.

16. Hỗ trợ thêm nhiều Canvas mới

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements