Tags

,

TẠO CUSTOM ITEM TRÊN MENU SITE ACTIONS TRONG SHAREPOINT 2010

Trong SharePoint 2010, menu Site Actions luôn hiển thị ở phía bên trái ngay đầu trang SharePoint site. Menu này cho phép người sử dụng thực hiện nhiều chức năng khác nhau phụ thuộc permission họ được cấp, như: tạo site mới, tạo Document Library, vào Site settings,…

Trong bài viết này, giả sử chúng ta cần tạo thêm 1 item cho menu Site Actions để link đến trang quản trị tính năng (Manage Features page – đã có sẵn trong Site settings).

Để add thêm 1 item mới như vậy, chúng ta sẽ sử dụng Visual Studio để tạo mới 1 SharePoint Project. Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Tạo 1 Empty SharePoint Project

 • Mở Visual Studio 2010
 • Tạo 1 Empty SharePoint Project.
 • Trong hộp thoại SharePoint Customization Wizard, ở phần “What local site do you want to use for debugging?” điền đường dẫn URL của trang SharePoint, ví dụ: http://sharepoint,
 • Ở phần “What is the trust level for this SharePoint solution“, chọn Deploy as a farm solution.

2. Add empty element vào Project

 • Trong Solution Explorer, click chuột phải vào tên của Project, chọn Add –> New Item.
 • Chọn Empty Element, điền tên, ví dụ SiteActions_Features, sau đó click Add.

3. Edit file element.xml

Mở file elements.xml, xóa hết nội dung đang có và gõ đoạn xml như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>
<Elements xmlns =”http://schemas.microsoft.com/sharepoint/”&gt;
     <CustomAction Id=”NewUIActionsMenu”
          GroupID=”SiteActions”
               Location=”Microsoft.SharePoint.StandardMenu”
               Sequence=”1970″
               ImageURL=”_layouts/images/managefeatures.png”
               Title=”Manage Features” >
          <URLAction Url=”/_layouts/ManageFeatures.aspx” />
     </CustomAction>
</Elements>

 Trong đó:

 • Id: định danh của action
 • GroupId: chỉ ra group mà action này sẽ hiển thị
 • Location: chỉ ra vị trí cụ thể của action
 • Sequence: là 1 số nguyên quy định mối tương quan với các action khác, ví dụ: action có sequence lớn hơn sẽ hiển thị bên dưới action có sequence nhỏ hơn.
 • ImageURL: đường dẫn đến ảnh (icon) hiển thị trên menu Site Action
 • Title: tiêu đề sẽ hiển thị trên menu Site Action

4. Deploy lên SharePoint

 • Trong Solution Explorer, click chuột phải vào tên của Project, chọn Deploy.
 • Vào trang SharePoint, click Site Action để xem thành quả 🙂

 Enjoy!!!
Nhat Phan

 

Advertisements