Tags

CẤU HÌNH USER PROFILES TRONG SHAREPOINT 2010

User Profiles cho phép SharePoint lưu giữ lại các thông tin quan trọng của người sử dụng. Các thông tin này thường được sử dụng theo nhiều cách khác nhau:

 • Thông tin của người sử dụng được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau giúp việc tìm kiếm được hiệu quả và tập trung hơn
 • Cung cấp các kết quả tìm kiếm tốt hơn và cho phép kết nối nhân tố con người lại với nhau
 • Hướng những nội dung cụ thể đến từng đối tượng khác nhau (audience)
 • Có thể tích hợp sâu trong các client tools, như Microsoft Office Outlook 2010

Các thông tin của user profiles sẽ được lưu trữ trong 1 SQL Server database độc lập và có thể liên kết (ánh xạ) với AD user hay các loại đối tượng khác, ví dụ như: 1 ứng dụng quản lý nhân sự sẽ quản lý và lưu trữ thông tin của nhân viên ở table Employee của 1 SQL Server database có tên là HR.

User Profile Service là 1 service của SharePont 2010 chịu trách nhiệm cung cấp khả năng cấu hình và quản trị các thông tin này 1 cách tập trung nhất. Và để quản lý, chúng ta cần tạo và cấu hình ít nhất User Profile Service Application. Các bước thực hiện như sau:

1. Tạo User Profile Service Application

 • Tạo User Profile Service Application, chọn Application Pool và Managed Account để chạy service.
 • Start các SharePoint Service cần thiết, bao gồm User Profile ServiceUser Profile Synchronization Service. Quá trình start service khá lâu, thông thường là từ 5-15 phút, và có thể theo dõi đến khi  ProfileSynchronizationSetupJob chạy Success.
 • Reset IIS

2. Cấu hình User Profiles

 • Cấp quyền Replicating Directory Changes trong Active Directory (AD) cho account chạy service User Profile Service Application đã được cấu hình ở bước trên.
 • Tạo Synchronization Connection để kết nối tới AD
 • Import User Profile từ AD (full synchronization).
 • Thiết lập chế độ định kì đồng bộ User profile, có thể kết hợp cả Full Profile SynchronizationIncremental Profile Synchronization.

3. Cấu hình Profile Import từ External Data Sources

 • Tạo thêm 1 property cho các User Profile để làm trường định danh: thường là primary column của external data source.
 • Cấp quyền trong data source để có thể đọc/ghi dữ liệu
 • Tạo External Content type để SharePoint có thể hiểu được.
 • Tạo Synchronization Connection đến External Data Source (dựa vào External Content Type vừa được tạo)
 • Import profile từ External Data Source (full synchronization).
 • Thiết lập chế độ định kì đồng bộ.

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements