Tags

, ,

FIX MISSING DEPENDENCIES WebPartID 8d6034c4-a416-e535-281a-6b714894e1aa [Health Analyzer]

Trong trường hợp kiểm tra rules “Missing server side dependencies” trong SharePoint Health Analyzer và thấy 1 danh sách [MissingWebPart].. trong đó có 1 dòng như sau:

[MissingWebPart] WebPart class [8d6034c4-a416-e535-281a-6b714894e1aa] is referenced [X] times in the database [...AdminContent...].

Chúng ta có thể fix nó đơn giản bằng cách lần lượt open từng url sau:
  • http://{centraladmin}/searchfarmdashboard.aspx
  • http://{centraladmin}/sites/Help/_catalogs/masterpage/SearchResults.aspx
  • http://{centraladmin}/sites/Help/_catalogs/masterpage/PeopleSearchResults.axpx
  • http://{centraladmin}/sites/Help/_catalogs/masterpage/TabViewPageLayout.aspx
  • http://{centraladmin}/sites/Help/_catalogs/masterpage/AdvancedSearchLayout.aspx
  • http://{centraladmin}/sites/Help/_catalogs/masterpage/SearchMain.aspx

Lưu ý:

  • Account để access vào phải có đủ quyền (không bị lỗi access denied)
  • Không cần fix lỗi “missing list”, chỉ cần thấy báo lỗi là được.
Cuối cùng, “Renalyze Now” lại rule “Missing server side dependencies”.
Done 🙂
Enjoy!!!
Nhat Phan
Advertisements