Tags

, , , ,

ĐỔI PASSPHRASE TRONG SHAREPOINT 2010

Trong quá trình cài đặt SharePoint 2010, người quản trị được yêu cầu phải nhập Farm passphrase.

1. Farm Passphrase là gì? Khi nào cần đến Passphrase?

Farm passphrase là 1 chuỗi kí tự được dùng để mã hóa thông tin (bao gồm username và password) của những Managed Account trong SharePoint hoặc để mã hóa những Unattended Account được lưu trữ trong Secure Store Service. Mỗi khi cần thay đổi topology của SharePoint Farm như add thêm 1 server vào farm (từ chính server đó thông qua PowerShell), người quản trị cần nhập passphrase này thay vì username/password như trước đây. Và tất nhiên, việc thêm mới server này chỉ thành công khi passphrase được nhập chính xác. Chính vì tính quan trọng như thế này mà thông thường người quản trị phải lưu lại passphrase 1 cách cẩn thận ở 1 nơi an toàn.

Vậy sẽ phải làm gì nếu đánh mất passphrase này?

2. Reset Farm Passphrase

Rất may mắn là SharePoint 2010 hỗ trợ việc reset passphrase thông qua PowerShell. Reset, ở đây, cũng đồng thời có nghĩa là SharePoint không cung cấp khả năng để phục hồi lại passphrase cũ. Với lệnh này, người quản trị dễ dàng tạo 1 passphrase mới nếu như có đủ các quyền cần thiết sau:

 Các bước tiến hành cụ thể như sau:

  • Mở SharePoint 2010 Management Shell
  • Gõ lệnh cdmlet sau để gán passphrase mới cho biến $passphrase:
    $passphrase = ConvertTo-SecureString -asPlainText -Force
  • Nhập passphrase mới vào
  • Set passphrase mới bằng lệnh cmdlets sau:
    Set-SPPassPhrase -PassPhrase $passphrase -Confirm
  • Xác nhận lại passphrase mới
  • Gõ Y và bấm Enter để thực hiện việc đổi passphrase

Done 🙂

Enjoy!!!
Nhat Phan

Advertisements